17 Mart 2012 SMMM Yeterlilik Sınav Soru ve Cevapları

2012/2012/1SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI

Soru 1: Aşağıdaki kavramları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini dikkate alarak kısaca açıklayınız.

- Hisse Değişimi (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu)

- Aciz Hali (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)

- İlk İktisap (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu)

Cevap 1: Hisse değişimi:

 

Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10′una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.

Aciz hali:Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.

Yapılan takip safhalariyle bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur

İlk iktisap:

(II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

Soru 2: 213 Sayılı Katma Değer Vergi Usul kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde, “vergi kesenlerin sorumluluğu” ve “mirasçıların sorumluluğu” konularını kısaca açıklayınız.

Cevap 2:Vergi kesenlerin sorumluluğu:

Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz.

Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.

Ancak üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihaî tüketiciler için söz konusu değildir.

Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsullerin satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, sözkonusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır.

Mirasçıların sorumluluğu:

Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.

Soru 3: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa göre, Gümrük İdarelerince alınan KDV’ye ilişkin hükümleri belirtiniz.

Cevap 3: Gümrük idarelerince alınan KDV’ye ilişkin hükümler:

İthal sırasında alınan Katma Değer Vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.

Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Ancak, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşülür.

İthal edilen eşya ile ilgili olarak; katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük Kanuna göre iade olunur.

Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de aynı usule tabi tutulur.

İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etmeye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

1. Gümrükte tarhedilen Katma Değer Vergisi, tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanunî temsilcisine, adına hareket eden komisyoncusu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara tebliğ edilir.

2. Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.

Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.

Soru 4: Bay (A), 2011 yılında aşağıdaki gelirleri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret                                                       30.000TL

-  İkinci işverenden alınan ücret                                                        15.000TL

- Üçüncü işverenden alınan ücret                                                       5.000TL

- İşyeri olarak kiraya verilen dükkan kirası (net)                              17.600TL

- Mesken olarak kiraya verilen dükkan kirası                                   10.800TL

- Banka Mevduat Faizi                    50.000TL                                                                   

Ücretler ve işyeri kirası ile mevduat faizi ödemelerinden, ilgililerce gerekli vergi kesintileri (stopaj) yapılmıştır. İşyeri kirası %20 stopaj sonrası net tahsil edilen tutardır. Kira gelirlerinin beyanında götürü gider usulü benimsenmiştir. 2011 yılına ilişkin Gelir Vergisi Tarifesi aşağıdaki gibidir:

9.400 TL’ye kadar  %15, 23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 4.130TL, fazlası %20, 53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130TL (ücret gelirlerinde 80.000TL’nin 23.000TL’si için 4.130TL) fazlası %27, 53.000TL’den fazlasının 53.000TL’si için 12.230TL (ücret gelirlerinde 8.000TL’den fazlasının 80.000TL’si için 19.520 TL), fazlası %35

Gelir Vergisi Kanunun (GVK) hükümleri çerçevesinde, Bay (A)’nın 2011 yılı gelirlerinin beyan edilip edilmeyeceklerini, beyan edileceklerse beyan tutarlarını ve ödenmesi veya iadesi gereken gelir vergisi tutarını hesaplayınız.

Cevap 4:Ücret :Birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı beyan sınırı olan 23.000 TL aşmadığı için üçretler yıllık beyannameye dahil edilmez.

50.000 TL Banka mevduat faizi  GVK’nun geçici 67. maddesi gereğince tevkifata uğradığı için yıllık beyannamede toplama dahil edilmeyecektir.

Gayrisafi mesken kira tutarı                   :10.800

İstisna tutarı                                           :2.800

Kalan mesken kirası                           :8.000

Gayrisafi işyeri kira tutar                    :22.000

Toplam gayrisafi irat toplamı                 : 22.000 + 8.000= 30.000

% 25 götürü gider 30.000X%25             : 7.500

Vergiye tabi tutar                                   : 22.500

Hesaplanan gelir vergisi                          : 4.030

Mahsup edilecek gelir vergisi                   : 4.400

İade edilecek gelir vergisi                         : 370

 

 Ozan Bingöl

Be Sociable, Share!

17 Mart 2012 SMMM Yeterlilik Sınav Soru ve Cevapları” üzerine 5 düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>